คู่มือรับสมัคร ปี 2563
ใบรับรองผลการเรียน-ม.1
ใบรับรองผลการเรียน-ม.4

กรุณาอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนการสมัคร

ระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ข้อมูลช่องใดไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย -

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลการศึกษา (โรงเรียนเดิม)

ข้อมูลบิดา-มารดา

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลผลการเรียน